Rezervácie a storno poplatky


Všeobecné podmienky plaveckých, pohybových a jazykových kurzov 
organizovaných FIT SPOLU 

1. Základné informácie 

1.1. Tieto všeobecné podmienky kurzov ("VP​") sa vzťahujú na kurzy plávania pre bábätká, deti, dospelých a rodičov s deťmi alebo ak je tak určené aj na iné podujatia plaveckého charakteru ("kurz​"), ďalej sa vzťahujú na kurzy jogy a jazykové kurzy organizované FIT SPOLU, O.Z., so sídlom Liptovská Lúžna 1202, 034 72, IČO: 50470019, zapísané na Ministerstve vnútra SR, 16.09. 2016, číslo spisu VVS/1-900-49291 

1.2. Cieľom kurzov je vytvorenie podmienok a zabezpečenie vedenia kurzu odborne spôsobilou osobou ("inštruktor/lektor/tréner"), aby si účastníci kurzu mohli osvojiť základy plaveckej techniky, prípadne (podľa okolností) rozvíjať a zdokonaľovať svoju plaveckú techniku. Taktiež vykonávať cvičenie pre tehotné, jogu, pilates, strečing, tanec a gymnastiku a vyučovanie anglického jazyka. FIT SPOLU negarantuje, že každý účastník kurzu po jeho absolvovaní dosiahne určitú výkonnostnú úroveň, ktorú by účastník mohol očakávať. 

1.3. Zmluva medzi FIT SPOLU a účastníkom kurzu vzniká okamihom, kedy sa účastník spôsobom podľa časti 2 týchto VP záväzne prihlási na kurz. Od tohto okamihu sa FIT SPOLU, za podmienok uvedených v týchto VP, zaväzuje umožniť účastníkovi kurzu účasť na ním zvolenom kurze a zabezpečiť odborné vedenie kurzu a účastník sa zaväzuje zaplatiť FIT SPOLU členský poplatok za kurz vo výške a spôsobom podľa časti 3 týchto VP a postupovať podľa týchto VP a pri vedení kurzu sa riadiť pokynmi FIT SPOLU. 

 1.4. Pre účely týchto VP sa pojmom "účastník​" alebo "Vami​" rozumie, podľa okolností, 

(i) účastník kurzu, ak ide o osobu plne spôsobilú na právne úkony,

(ii) dieťa, ktoré sa účastní kurzu a a jeho zákonného zástupcu v ostatných prípadoch. 


2. Prihlasovanie na plavecký kurz a úhrada za plavecký kurz 

2.1. Aktuálna ponuka kurzov je dostupná www.fitspolu.sk Vo všeobecnosti sa kurzy rozdeľujú počas kalendárneho roku na: 

2.1.1. zimný kurz v trvaní od septembra do januára (5 mesiacov) 

2.1.2. jarný kurz v trvaní od februára do júna (5 mesiacov) 

2.1.3. cez školské prázdniny a sviatky sa výučba plaveckých a iných kurzov nekoná 

2.2. Záujemca o kurz si môže z ponuky kurzov vybrať ktorýkoľvek kurz. FIT SPOLU vyzýva záujemcov o kurzy, aby výber kurzu prispôsobili svojim schopnostiam a skúsenostiam a predovšetkým, aby pri výbere kurzu dôkladne zvážili svoj zdravotný stav. Kurzy organizované FIT SPOLU vyžadujú primeranú mieru fyzickej zdatnosti (podľa druhu zvoleného kurzu). Je dôležité, aby ste si pozorne prečítali popis kurzu a informáciu, pre koho je daný kurz určený. Záväzným prihlásením sa na kurz, účastník potvrdzuje, že mu je známy jeho zdravotný stav a tento považuje za vhodný pre účasť na zvolenom kurze a zároveň, že mu nie sú známe iné skutočnosti, ktoré by obmedzovali alebo mohli účastníka obmedzovať v účasti na kurze, či vykonávaní fyzickej činnosti vo vodnom prostredí. 

2.3. Ak FIT SPOLU, resp. inštruktor/lektor/tréner daného kurzu, zistí, že ste si zvolili kurz, ktorý nezodpovedá Vašim schopnostiam a danostiam alebo zdravotnému stavu, FIT SPOLU si vyhradzuje právo preradiť Vás na iný, pre Vás vhodný, kurz alebo ak s preradením nebudete súhlasiť ukončiť Vašu účasť na danom kurze; storno podmienky podľa týchto VP tým nie sú dotknuté. 

2.4. Na nový kurz je možné prihlásiť sa cez online rezervačný systém: https://fitspolu.isportsystem.sk V rezervačnom systéme si môžete vybrať typ kurzu, čas kurzu ako aj intenzitu kurzu. 

2.5. Pri vyplnení prihlášky postupujte podľa pokynov v rezervačnom systéme. Pred odoslaním prihlášky na kurz sa oboznámte s týmito VP a na znak Vášho súhlasu s nimi zaškrtnite príslušné políčko na to určené. Odoslaním sa Vaša prihláška stáva záväznou. 

2.6. FIT SPOLU môže umožniť prihlásenie aj na už prebiehajúci kurz, a to telefonicky alebo emailom na nasledovných kontaktných údajoch: + 421 907601148, fitspolu@fitspolu.sk. V takom prípade postupujte podľa pokynov FIT SPOLU. Ak nebude určené alebo dohodnuté inak, v tomto prípade sa Vaša prihláška na kurz stáva záväznou okamihom, kedy doručíte (vrátane rezervačného systému) prihlášku na vybraný kurz a prejavíte súhlas s týmito VP alebo Vám v nadväznosti na telefonickú rezerváciu na Vami určenú emailovú adresu zašle potvrdenie o prihlásení sa na Vami vybraný kurz spolu s odkazom na tieto VP. 


3. Poplatok za kurz. Storno podmienky. 

3.1. Aktuálny cenník jednotlivých kurzov v ponuke FIT SPOLU je dostupný na www.fitspolu.sk. Poplatok za kurz zahŕňa vstup do bazéna a prislúchajúcich priestorov, odborné vedenie kurzu ako aj zapožičanie pomôcok určených na výučbu počas kurzov. 

3.2. Okamihom odoslania záväznej prihlášky sa účastník zaväzuje zaplatiť FIT SPOLU členský poplatok zvoleného kurzu. Ak sa na kurz prihlasujete prostredníctvom rezervačného systému podľa bodu 2.4 týchto VP, bude Vám automaticky odoslaný formulár na úhradu bankovým prevodom. 

 3.3. Až okamihom úhrady poplatku za kurz máte právo účasti na Vami zvolenom kurze. FIT SPOLU má právo neumožniť účasť na kurze, resp. vyučovacej hodine kurzu, účastníkovi, ktorý riadne neuhradil pred začatím kurzu, resp. danej vyučovacej hodiny kurzu, poplatok za kurz. 

3.4. Účastník kurzu môže odstúpiť od zmluvy uzavretej podľa týchto VP, ak mu jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na kurze alebo ak sa rozhodol ďalej kurz neabsolvovať. V takom prípade je účastník povinný písomne (vrátane e-mailom) oznámiť FIT SPOLU ukončenie svojej účasti na kurze, pričom budú platiť nasledujúce storno podmienky: 

3.4.1. ak účastník doručí písomné oznámenie o ukončení svojej ďalšej účasti na kurze po absolvovaní prvej alebo druhej vyučovacej hodiny kurzu, FIT SPOLU vráti účastníkovi zaplatený poplatok za kurz znížený o 20%, a to prevodom na účet, ktorý účastník oznámi FIT SPOLU v lehote 10 dní odo dňa, kedy účastník oznámil ukončenie svojej ďalšej účasti na kurze; 

3.4.2. ak účastník doručí FIT SPOLU písomné oznámenie o ukončení svojej ďalšej účasti na kurze po absolvovaní tretej alebo štvrtej vyučovacej hodiny kurzu, FIT SPOLU vráti účastníkovi zaplatený poplatok za kurz znížený o 50%, a to prevodom na účet, ktorý účastník oznámi FIT SPOLU v lehote 10 dní odo dňa, kedy účastník oznámil ukončenie svojej ďalšej účasti na kurze; a 

3.4.3. ak účastník doručí FIT SPOLU písomné oznámenie o ukončení svojej ďalšej účasti na kurze po absolvovaní piatej vyučovacej hodiny kurzu, FIT SPOLU nie je povinná vrátiť účastníkovi žiadnu časť zaplateného poplatku za kurz. 

3.5. Účastník má nárok na vrátenie poplatku za kurz alebo jeho alikvotnej časti aj vtedy, ak účastník nemohol absolvovať kurz alebo jeho časť z dôvodov, ktoré preukázateľne zavinil FIT SPOLU. Účastník berie na vedomie, že sa môže stať, že vyučovacia hodina kurzu bude zrušená z dôvodu technickej odstávky bazéna, krátkodobého prerušenia prenájmu z dôvodu konania športovej akcie prenajímateľa plavárne, alebo inej udalosti mimo kontrolu FIT SPOLU. V takýchto prípadoch účastníkovi kurzu nevzniká nárok na kompenzáciu za zrušenú vyučovaciu hodinu kurzu. Ak to bude možné, FIT SPOLU vyvinie úsilie, aby bolo možné takto zrušenú vyučovaciu hodinu nahradiť. 


4. Náhradné vyučovacie hodiny a neúčasť na vyučovacej hodine 

4.1. V prípade neúčasti na vyučovacej hodine nie je účastník povinný sa z konkrétnej vyučovacej hodiny odhlásiť. Uskutočňujú sa iba 2 náhradné hodiny, ktoré si účastník dohodne so svojim trénerom do ukončenia celého kurzu. 


5. Práva a povinnosti FIT SPOLU a účastníka 

5.1. FIT SPOLU sa zaväzuje zabezpečiť odborné vedenie kurzov prostredníctvom inštruktorov/trénerov. FIT SPOLU môže účastníkom počas kurzu zapožičať pomôcky potrebné alebo vhodné pre daný kurz, resp. vyučovaciu hodinu. Účastník zodpovedá za poškodenie alebo zničenie zapožičaných pomôcok, ak sa s FIT SPOLU alebo konkrétnym inštruktorom/lektorom/trénerom nedohodne inak. 

5.2. FIT SPOLU nezodpovedá za plnoletých účastníkov kurzu. Vo vzťahu k neplnoletým účastníkom kurzu, FIT SPOLU, resp. ním poverený inštruktor/lektor/tréner preberá zodpovednosť za účastníkov kurzu počas trvania vyučovacej hodiny, najviac však od okamihu prevzatia účastníka kurzu v mieste prevádzky kurzu na to určenom prevádzkovateľom (priestor medzi šatňami, účastník má zakázané vstupovať do priestorov bazénov bez inštruktora/lektora/trénera) a pod.) a do okamihu odovzdania účastníka kurzu na to isté miesto v čase ukončenia kurzu. Inštruktor/tréner nezodpovedá za neplnoletého účastníka kurzu v priestoroch šatne a recepcie GOTHAL. 

5.3. Účastníci kurzu sú povinní: 

5.3.1. počas kurzu sa riadiť pokynmi a odporúčaniami inštruktora/trénera; 

5.3.2. pri pohybe v prevádzke, v ktorej prebieha kurz, rešpektovať a postupovať podľa pokynov prevádzkovateľa; 

5.3.3. informovať FIT SPOLU alebo inštruktora/trénera kurzu, ak niektorý z neplnoletých účastníkov kurzu vyžaduje osobitnú starostlivosť alebo pomoc pri príprave na kurz (napr. usmernenie do šatne, uzamknutie skrinky a pod.); 

5.3.4. rešpektovať vedenie kurzu inštruktorom/trénerom a nezasahovať do vedenia alebo priebehu kurzu alebo konkrétnej vyučovacej hodiny. 

5.4 Pri kurze Baby plávanie SÚ RODIČIA PLNE ZODPOVEDNÍ ZA SVOJE DIEŤA. Deti sa nesmú pohybovať samé bez dozoru v priestoroch bazénov. Prevádzkovateľ klubu nemá zodpovednosť za úrazy a nehody spôsobené nedbanlivosťou rodiča, resp. povereného sprievodu. 

5.4.1. Do bazéna vstupuje rodič s dieťaťom až na pokyn inštruktorky, vždy 1 rodič k 1 dieťaťu. 

5.5. FIT SPOLU si vyhradzuje právo odmietnuť účasť na vyučovacej hodine účastníkovi kurzu bez akéhokoľvek nároku na kompenzáciu, ak:

(i) stav účastníka podľa názoru inštruktora/trénera nie je vhodný pre účasť na kurze (zdravotný stav), 

(ii) účastník počas vyučovacej hodiny alebo pred ňou svojím správaním ruší ostatných účastníkov kurzu alebo nerešpektuje pokyny a odporúčania inštruktora/trénera alebo 

(iii) z iných vážnych dôvodov. 


6. Rôzne 

6.1. Záväzným prihlásením sa na kurz, účastník: 

6.1.1. čestne vyhlasuje, že si nie je vedomý žiadnej prekážky, ktorá by bránila účasti na kurze alebo ohrozovala jeho zdravotný stav; 

6.1.2. potvrdzuje, že mal možnosť sa oboznámiť s týmito VP hygienickými, organizačnými a bezpečnostnými pravidlami vzťahujúcimi sa na vybraný kurz;

6.1.3. berie na vedomie, že v prípade nedodržania VP môže byť z kurzu alebo z vyučovacej hodiny vylúčený bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu; 

6.1.4. súhlasí, že FIT SPOLU môže vyhotoviť fotografie a videozáznamy z kurzov pre vyučovacie účely a že tieto môžu byť použité aj pre účely marketingu bez nároku na odmenu pre účastníka, a 

6.1.5. vyslovuje súhlas s týmito VP a zaväzuje sa ich dodržiavať. 

6.2. Účastník kurzu berie na vedomie, že súvislosti so svojou činnosťou FIT SPOLU spracúva osobné údaje dotknutých osôb. Všetky osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané plne v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, najmä však Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušujem smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a (v rozsahu v akom sa na spracovanie bude vzťahovať) zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Podrobnosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov FIT SPOLU upravuje dokument Pravidlá ochrany osobných údajov ("Pravidlá ochrany osobných údajov​"), ktorý je dostupný na našej stránke. Zaškrtnutím príslušného políčka pri registrácii užívateľ udeľuje FIT SPOLU súhlas so spracovaním osobných údajov na účely, v rozsahu a za podmienok bližšie uvedených v Pravidlách ochrany osobných údajov. 

6.3. Všetky informácie sú kedykoľvek dostupné na webovej adrese klubu https://www.fitspolu.sk/. 

6.4. Tieto VP nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2019 a vzťahujú sa na všetky kurzy, na ktoré bola podaná záväzná prihláška po 1. auguste 2019 alebo ktoré začínajú po 1. auguste 2019. 

6.5. FIT SPOLU je oprávnený kedykoľvek zmeniť tieto VP alebo ich jednotlivé ustanovenia. V takom prípade sa FIT SPOLU zaväzuje zverejniť zmenené znenie VP na internetovej stránke FIT SPOLU. Nové znenie VP nadobudne účinnosť okamihom ich zverejnenia, ak v nich nebude určený iný dátum účinnosti.