• Pre koho je jednorázová lekcia alebo celý kurz určený: plavec, ktorý ovláda minimálne jeden až dva plavecké spôsoby, vie vydychovať do vody, prepláva bez prerušenia 10 - 25 metrov. 

  • Cieľom kurzu je: rozšírenie a prehĺbenie plaveckých zručností a techniky plaveckých spôsobov, zvládnutie plaveckých spôsobov kraul, prsia a znak. Osvojenie si štartov (skok strmhlav), preplávanie minimálne 100 m ľubovoľným spôsobom. Základ metodiky tvorí nácvik a zdokonaľovanie techniky troch plaveckých spôsobov - kraul, prsia a znak - pri súčasnom odstraňovaní chýb v technike. Upevňovanie plaveckých pohybov sa realizuje postupným predlžovaním odplávaných metrov. Plavecký pohyb sa zdokonaľuje neustálym opakovaním vo vodnom prostredí. 
  • Všetky informácie o cene a časoch tréningov nájdete v aktuálnom rozvrhu:
  • https://fitspolu.isportsystem.sk

PRÍPRAVKA 

Plavci súvisle preplávajú 10 m, ovládajú 2 plavecké štýly (kraul a znak). Ovládajú skok z okraja bazéna. 

PRÍPRAVKA 

Plavci súvisle preplávajú 25 m, ovládajú 2 plavecké štýly. Vedia skočiť z plaveckého mostíka. Ovládajú štartovú pozíciu v sede a začali s výučbou plaveckého štýlu prsia. 

PRÍPRAVKA 

Plavci súvisle preplávajú 25 a viac metrov, ovládajú základ 3 plaveckých spôsobov.  Dokážu štartový skok z kľaku (strmhlav) z okraja bazéna.